Wybór biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego–cykl artykułów...

dnia: 2018-09-20 13:15:32
Cykle: Jak przygotować się na badanie?

Przedsiębiorcy, kontynuujemy cykl artykułów związanych z wyborem biegłego rewidenta. W ostatnim artykule objaśniliśmy jakie warunki muszą zostać spełnione, aby badanie sprawozdania finansowego było obligatoryjne.
W niniejszym artykule odpowiemy na poniższe pytania:
- w jakim terminie wybrać biegłego rewidenta?
- kto zatwierdza wybór biegłego rewidenta w Spółce?
Zachęcamy do przeczytania niniejszego artykułu oraz śledzenia naszego bloga oraz fanpage’a!

Termin wyboru biegłego rewidenta

Zgodnie z art. 66 Ustawy o rachunkowości, wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych i podpisanie z nim umowy o badanie powinny nastąpić w terminie umożliwiającym mu udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych.

Warto zaznaczyć, iż kwestia ta jest często bagatelizowana przez Spółki i zdarza się, że wybór biegłego rewidenta następuje już w trakcie inwentaryzacji albo po jej przeprowadzeniu. Takie sytuacje sprawiają, iż często inwentaryzacja jest powtarzana, co wpływa na dodatkowe koszty i czas osób zaangażowanych w proces audytu.

Zespół AuditPlace.com przy współpracy z firmą szukającą biegłego rewidenta, usprawnia proces wyboru biegłego rewidenta, umożliwiając zachowanie wszelkich terminów. Platforma AuditPlace.com sprawia, że otrzymanie oferty, negocjacje z biegłym rewidentem oraz wybór biegłego rewidenta, odbywa się w jednym miejscu.

Zatwierdzenie wyboru biegłego rewidenta

Za dokonanie wyboru biegłego rewidenta odpowiada organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe. Przeważnie jest to Zgromadzenia Wspólników, bądź Rada Nadzorcza, jeżeli organ ten został powołany w jednostce. Warto zwrócić uwagę na fakt, że dokonanie wyboru biegłego rewidenta, musi zostać zatwierdzone uchwałą.

Co ważne kierownik jednostki (w głównej mierze Zarząd) nie może dokonywać wyboru biegłego rewidenta. Natomiast zarząd jest zobligowany do podpisania umowy z biegłym rewidentem.

Najczęstszym błędem przy przeprowadzaniu badań sprawozdań finansowych jest sytuacja, w której Zarząd spółki podpisuje umowę na zbadanie sprawozdania finansowego, a biegły rewident przystępuje do badania bez uchwały Zgromadzenia Wspólników (bądź Rady Nadzorczej). W takich okolicznościach należy pamiętać o  art. 17 § 1 Kodeksu spółek handlowych, który wskazuje, że jeżeli do dokonania czynności prawnej przez spółkę ustawa wymaga uchwały, czynność prawna dokonana bez wymaganej uchwały nie jest ważna.

Nawiązując do art. 53 ust. 3 ustawy o rachunkowości podział lub pokrycie wyniku finansowego netto Spółek zobligowanych do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego, może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami.

Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto dokonany bez spełnienia tego warunku jest nieważny z mocy prawa.

Potencjalna wypłata dywidendy na podstawie nieważnego podziału zysku będzie stanowić wypłatę wbrew przepisom prawa i będzie rodzić konsekwencje określone w art. 198 k.s.h. Wspólnicy, którzy otrzymali taką wypłatę od spółki, będą zobowiązani do jej zwrotu, a członkowie zarządu spółki, którzy ponosili odpowiedzialność za taką wypłatę, będą odpowiadać za jej zwrot solidarnie ze wspólnikiem.

Masz wątpliwości, pytania jak powinna wyglądać uchwała o wyborze biegłego rewidenta? Albo jaki organ może zatwierdzić wybór? Zapraszamy do kontaktu, wyjaśnimy Twoje wątpliwości! Zachęcamy do współpracy!

Pozdrawiamy
Zespół AuditPlace.com

Ta strona korzysta z cookies.OKPolityka prywatności