Zmiany od października 2018 w zakresie sporządzania i składania sprawozdań!

dnia: 2018-09-14 11:30:21
Cykle: Zmiany legislacyjne

Przedsiębiorcy i Audytorzy!

Z dniem 1 października 2018 r. wprowadzone zostaną nowelizacje w ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także innych ustaw, co znacząco wpływa na procedurę składania rocznych sprawozdań finansowych.

Od początku października 2018 r. Spółki będą zobligowane do przygotowania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej, we wzorze udostępnionym przez urząd ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Zmiany w ustawie wprowadzają pełną informatyzację rejestrów przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wynika to z faktu, iż wszystkie wnioski oraz prowadzania postępowe będą dostępne tylko i wyłącznie z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Ustawa wprowadza również Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Repozytorium to będzie gromadziło wpisy i wyciągi aktów notarialnych oraz dokumentów finansowych. To właśnie do tego centralnego repozytorium będą składane sprawozdania finansowe podmiotów gospodarczych oraz inne powiązane dokumenty.

Sprawozdania finansowe w wersji elektronicznej!

Od 1 października 2018 r będą również obowiązywać zmienione przepisy Ustawy o rachunkowości. Przepisy te nakładają obowiązek przygotowywania sprawozdań finansowych we wzorze z jasno określonej strukturze logicznej oraz formacie. Wzór ten zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Sprawozdania finansowe bazujące na przepisach MSR również będą posiadały swój własny wzór, opublikowany przez właściwego ministra.

Podpisanie sprawozdań finansowych będzie możliwe przy pomocy podpisu kwalifikowanego albo profilu ePUAP. Podpis będzie musiał być złożony przez co najmniej 1 osobę, której numer PESEL ujawniony jest w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przedsiębiorcy zwróćcie uwagę na to, że firmy, które nie zdążą złożyć sprawozdania finansowego do dnia 30 września 2018, będą musiały bazować na nowych przepisach.

Do obecnego dnia nie jest wiadome jak będzie wyglądał wzorzec sprawozdań finansowych i kiedy zostanie upubliczniony. Dlatego bardzo ważne jest aby złożyć sprawozdania przed 30 września 2018 do Krajowego Rejestru Sądowego.

Z poważaniem

Zespół AuditPlace.com

Ta strona korzysta z cookies.OKPolityka prywatności