Z czego wynika wymóg badania sprawozdania finansowego?

dnia: 2018-07-08 13:16:17
Cykle: O pracy biegłego rewidenta

W gospodarce rynkowej występuje ogromna potrzeba na publikacje wiarygodnych i wysokiej jakości informacji w sprawozdaniach finansowych podmiotów gospodarczych. Na podstawie publikowanych danych interesariusze sprawozdań finansowych podejmują decyzje gospodarcze.

Istotną rolę w potwierdzaniu wiarygodności sprawozdań finansowych odgrywa rewizja finansowa. Opinia biegłego rewidenta podnosi wiarygodność danych finansowych. Utrzymanie w gospodarce rynkowej tych zadań wymaga od biegłego zarówno niezbędnych kwalifikacji zawodowych, sumiennego zaplanowania i realizacji badania, jak i obiektywności oraz niezależności. 

Biegłym rewidentem jest osoba posiadające wyższe wykształcenie, ukończone postępowanie kwalifikacyjne oraz nieposzlakowaną opinie. Proces postępowania kwalifikacyjnego składa się z 10 egzaminów podzielonych na 4 sesje oraz egzamin dyplomowy. Ponadto chcąc zostać biegłym rewidentem osoba powinna odbyć praktykę w zawodzie.

Zbadanie sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta przyczynia się do lepszego odzwierciedlania rzeczywistej sytuacji ekonomicznej podmiotu. Tym samym rewizja finansowa ogranicza ryzyko związane z decyzjami podejmowanymi na podstawie publikowanych danych finansowych. Oprócz sprawozdania finansowego biegły rewident ocenia inne informacje finansowe pochodzące z innych źródeł. Do takich informacji należą: sprawozdanie z działalności jednostki, prospekty emisyjne, publikowane wskaźniki finansowe, plany inwestycyjne i finansowe, sprawozdania GUS oraz wszystkie inne informacje często podawane równolegle z rocznym sprawozdaniem finansowym. Znaczna część takich informacji, zwłaszcza ta wychodząca poza obręb sprawozdania finansowego, w myśl przepisów ustawy o rachunkowości nie jest objęta badaniem biegłego z wyjątkiem obowiązkowej oceny sprawozdania z działalności jednostki. Niemniej jednak biegły powinien jako minimum upewnić się, że te informacje są spójne z danymi sprawozdania finansowego i że w sposób rzetelny odpowiadają aktualnej sytuacji finansowej i możliwościom rozwojowym jednostki.

Interesariusze sprawozdań finansowych mogą mieć wysoki poziom pewności, że zbadane sprawozdanie finansowe, mające opinie bez zastrzeżeń, nie jest zniekształcone przez istotne błędy ani oszustwa. Dodatkowo opinia taka jest także gwarancją jasnego i rzetelnego przedstawienia sytuacji majątkowo-finansowej oraz wyniku finansowego jednostki gospodarczej. W dobie rozwijającej się gospodarki rynkowej taka gwarancja jest bardzo potrzebna odbiorcom sprawozdań finansowych, podejmującym decyzje gospodarcze w oparciu o informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych.

Ta strona korzysta z cookies.OKPolityka prywatności